Wydanie nr: 5 (201) WRZESIEŃ 2021
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Szkoły zawodowe w Wielkopolsce...

Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki środkom z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) absolwenci stają się lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy. Tak będzie również z uczniami Technikum Środowiska w Poznaniu oraz Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Umowy dotyczące wsparcia środkami unijnymi projektów edukacyjnych podpisał 20 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa, wraz z prof. dr. hab. Krzysztofem Szoszkiewiczem, Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Tadeuszem Czajką, Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne.

„Jako Samorząd Województwa i Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznaliśmy, że szkolnictwo zawodowe to dziedzina dziś niezwykle ważna, wymagająca i godna wsparcia ze środków budżetu Unii Europejskiej” – mówił Marszałek Woźniak. „Obserwujemy potrzeby rynku pracy, widzimy wysokie wymagania przedsiębiorców i pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych oraz ich oczekiwania, aby poprzeczka wymagań wobec absolwentów szkół zawodowych była coraz wyższa i dostosowana do możliwości przedsiębiorców. A ci często dysponują nowoczesnymi technologiami, wysoko zaawansowanymi opartymi na systemach elektronicznych. To jedna sfera edukacyjna – wybiegająca w przyszłość. A druga to ta bieżąca, która uczy tradycyjnych umiejętności, a które często w polskich systemach edukacyjnych pogubiono. Trendy i zamiary edukacyjne czasami rozmijały się z rzeczywistością. Tamte systemy często stawiały wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom kształcenia, ale często nie dostrzegały realnych potrzeb rynku. Dlatego dziś mamy kryzys – w wielu dziedzinach brakuje fachowców – który, mam nadzieję, można zniwelować poprzez konkretne działania edukacyjne. Te dwie sfery wielkopolskie szkoły zawodowe starają się realizować” – podkreślił Marszałek.

Zawody przyszłości na Golęcinie

Inżynieria środowiska, energetyka odnawialna, agrobiznes, agrotronika, mechanizacja rolnictwa i weterynaria – to branże gwarantujące zatrudnienie w zawodach przyszłości. Ofertę edukacyjną z tego zakresu na poziomie szkoły średniej rozwija Technikum Środowiska z poznańskiego Golęcina, dla którego organem prowadzącym jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

W uatrakcyjnieniu oferty szkoły pomaga realizacja projektu pn. „Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego”, na który uczelnia uzyskała 4,25 mln zł unijnego dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Inwestycja polega na doposażeniu specjalistycznych pracowni (chemicznej, chowu i hodowli zwierząt, diagnostyczno-laboratoryjnej, zootechnicznej, komputerowej, agrotroniki) oraz warsztatów mechanizacji rolnictwa i laboratorium energii odnawialnych, a także biblioteki i czytelni. Z nowoczesnej infrastruktury i sprzętu dydaktycznego będzie mogło korzystać blisko 700 uczniów rocznie.

Nowa szkoła w Tarnowie Podgórnym z dofinansowaniem

Blisko 14 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trafi do gminy Tarnowo Podgórne, gdzie budowa Zespołu Szkół Technicznych rozpoczęła się w październiku 2018 roku (projekt „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”). Nowoczesna szkoła stanęła przy ul. Nowej 60 w Tarnowie Podgórnym, posiada 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, zaplecze administracyjno-biurowe, pomieszczenia biblioteczne i techniczne.

Pierwsi uczniowie zostali do szkoły przyjęci na rok szkolny 2020/2021. W tamtejszym technikum młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik. Co ciekawe, z inicjatywą budowy szkoły zawodowej wyszli sami przedsiębiorcy z terenu gminy Tarnowo Podgórne, których było 5768 w roku 2018. (Źródło: Oddział Prasowy UMWW).  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Patriotyzm, praca, przyzwoitośc...

W dniu 1 września 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w gabinecie Starosty Powiatowego – Jana Grabkowskiego wizytę złożył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, któremu towarzyszyli: wiceprezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Wielkopolskiego - Mirosław Grzędowski oraz sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Powodem przybycia dr Mariana Króla do Starosty Powiatowego - Jana Grabkowskiego było przekazanie Janowi Grabkowskiemu „Statuetki Ignacego Paderewskiego” wyróżnienia jakie temu wybitnemu działaczowi samorządowemu, w uznaniu jego zasług i postawy przyznała Kapituła Honorowa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. (Na zdjęciu od prawe: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król  w rozmowie ze Starostą Powiatowym – Janem Grabkowskim w chwilę po wręczeniu Mu Statuetki Jana Paderewskiego.)

Wyróżnianie różnych osobistości „Statuetką Ignacego Paderewskiego” jest realizowaniem projektu wskazywania społeczeństwo obywatelskiemu ludzi, którzy w sposób szczególny zapisali się w swojej działalności zawodowej, naukowej, kulturalnej etc., wyjątkowym patriotyzmem, skuteczną pracą w swojej dziedzinie, oraz  przyzwoitością, jako wyróżnikiem stosunku do innych ludzi, do rozumienia ludzkich problemów i oczekiwań, pozytywnym załatwianiem zgłaszanych bądź zauważanych kłopotów.

Starosta Powiatowy – Jan Grabkowski z wielkim zadowoleniem przyjął wyróżnienie dziękując za to, że jego wieloletnia praca dla powiatu poznańskiego znalazła uznanie w środowisku wielkopolskich organiczników-pozytywistów. Z kolei Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król pogratulował Staroście wyróżnienia, podkreślając, że Jan Grabkowski w czasie swoich kolejnych kadencji znakomicie kierował powiatem, rozwijał go zarówno cywilizacyjnie, jak kulturowo i ekonomicznie. Dzisiaj powiat poznański, to piękna pod każdym względem Mała Ojczyzna w wielkiej Wielkopolsce. Gratulacje Janowi Grabkowskiemu złożyli też Mirosław Grzędowski i Dominik Górny. ( Po skromnej, kameralnej uroczystości pamiątkowe, zbiorowe zdjęcie: od lewej – wiceprezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Oddziału Wielkopolskiego - Mirosław Grzędowski,  Starosta Poznański - Jan Grabkowski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król oraz Sekretarz Towarzystwa – Dominik Górny.)

Oto sylwetka Jana Grabkowskiego
Starosty Powiatu Poznańskiego...

Jan Grabkowski, urodził się w 1954 r. w Krakowie.  Od wczesnej młodości związany jest z Poznaniem i powiatem poznańskim. Podjął studia inżynierskie na Politechnice Poznańskiej, a następnie pracę w Zespole Elektrociepłowni Poznańskich. W 1989 roku wystartował w pierwszych wolnych wyborach samorządowych i dzięki udzielonemu mu poparciu został radnym, a następnie zastępcą wójta gminy Czerwonak. Za największe osiągnięcia tego okresu (1990-98) uważa powołanie spółek komunalnych, stworzenie sieci kanalizacyjnych i systemu komunikacji publicznej. Wybory w 1998 przyniosły miejsce w Radzie Powiatu i funkcję wicestarosty poznańskiego. Od roku 2002 Jan Grabkowski jest starostą poznańskim. Jako samorządowca charakteryzuje go szerokie, perspektywiczne planowanie. Do największych sukcesów zalicza m.in. przekształcenie Szpitala w Puszczykowie w nowoczesną lecznicę, która dzięki wielomilionowemu wsparciu powiatu jest wciąż rozbudowywana, modernizowana i wyposażana w sprzęt medyczny wysokiej jakości. W szkolnictwie od wielu lat działa system kształcenia dualnego, opartego o współpracę placówek edukacyjnych z firmami zagranicznymi i krajowymi. Przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu powstało najnowocześniejsze w Polsce Centrum Kształcenia Zawodowego. W powiecie budowane i remontowane są drogi wraz z infrastrukturą, spore środki przeznaczane są także na inwestycje, transport, ochronę zabytków, bezpieczeństwo czy ochronę zdrowia.

Jan Grabkowski jest współtwórcą i wiceprezesem Metropolii Poznań, dzięki której możliwa jest ścisła współpraca między miastem Poznań, powiatem poznańskim oraz 21 pozostałymi miastami i gminami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia. To instytucja pośrednicząca w pozyskiwaniu milionowych dotacji na inwestycje, dzięki czemu sprawnie działa transport aglomeracyjny, realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne czy Kolej Metropolitalna.

Jest także inicjatorem powstania i przewodniczącym związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, wiceprezesem Związku Powiatów Polskich, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz członkiem Towarzystwa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Towarzystwa im. Henryka Wieniawskiego. W latach 2004-2007 przewodził Konwentowi Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, tytułem „Samorządowca 20-lecia” czy Statuetką Osobowości 30-lecia Wolności RP w kategorii samorząd.  


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Pierwsza w historii książka o dziejach Złotego Hipolita...

„Książkę tę poświęcamy wiecznej Pamięci Świętego Jana Pawła II papieża Polaka z okazji 20 rocznicy przyjęcia przez Jego Świątobliwość pierwszej, Specjalnej Statuetki Złotego Hipolita. Od tamtego wydarzenia Statuetka Złotego Hipolita nagradza i błogosławi ludzkiej pracy, która jest źródłem pomyślności Narodu” – to motto książki „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 2001-2020”, która ukazała się nakładem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Autorem książki jest dr Marian Król, przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa, w skład której weszli: prof. dr hab. Marian Gorynia; prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski; prof. dr hab. Bronisław Marciniak; prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak; prof. dr hab. Tadeusz Wallas i Dominik Górny jako sekretarz.Rangę wydawnictwa podkreślają patronaty honorowe, które objęli: Metropolita Poznański,
abp dr Stanisław Gądecki; Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza reprezentowany przez prof. Bogumiłę Kaniewską – rektor; Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, którym kieruje prof. Tomasz Kaźmierski – rektor; Powiat Poznański i Jan Grabkowski – starosta.

Mecenasem wydawnictwa jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydawnictwa jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Partnerem projektu jest Powiat Poznański. Do grona partnerów należy również Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z marką „Polski Cukier”. W gronie sponsorów znalazła się m.in.: Fundacja Zakłady Kórnickie, ATANER-Poznań; firma TFP-Dziećmierowo i Królewski Order Św. Stanisława BM.

Publikacja „Wybitne Osobistości Pracy Organicznej 2001-2020” to ponad 500 stron, setki zdjęć,
krótkie biogramy 151 tytułowych osobistości i skład kapituł przyznających wyróżnienie. Całość ułożona w sposób chronologiczny, wg. autorskiej koncepcji dr. Mariana Króla; wzbogacona słowem wstępnym / referatem „O pracy organicznej dawniej (i dziś) prof. Przemysława Matusika, a zwieńczona wierszem „Złoty Hipolit – autoportret z legendy” autorstwa Dominika Górnego. Książka dokumentuje dwudziestoletnią historię przyznawania Statuetki Złotego Hipolita, którą jako pierwszy przyjął w darze Święty Jan Paweł II. Filozofia jego ducha towarzyszy nam przez wszystkie rozdziały, z których każdy rozpoczyna się cytatem Papieża Polaka.

Książkę można z równym powodzeniem czytać i oglądać. Jest adresowana do bibliofilów jak i czytelników okazjonalnych, którzy sięgną po wydawnictwo z ciekawości. Patrząc na całokształt opracowania, jest ono dokumentem kształtowania idei patriotyzmu, szacunku do pracy organicznej i tożsamości wartości stanowiących o pomyślności i trwaniu narodu.

Laureaci to przedstawiciele świata nauki, kultury, kościoła, edukacji, polityki i gospodarki od profesorów, poprzez ministrów, prezydentów państwa po artystów, w tym laureatów Oskara. Zarys idei ojczystych pokazanych przez pryzmat ich dokonań; fakt, że na gale „Złotego Hipolita” z całego świata potrafili przyjeżdżać do Poznania; jest ewenementem i dumą Wielkopolski. Tak. Jest to książka o „wielkiej” Polsce „wielkich”, bo pokornych ludzi. Losy ich życia powiązane z dziejami Złotego Hipolita dają nam pewność – „Ojczyźnie, która wciąż na służbie dedykuję moje wyróżnienie (…) Wręczam statuetkę – pozostawiam symbol”.

Dominik Górny

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem