Naukowiec, dydaktyk, inżynier, nowator

Prof. dr hab.Leszek Pacholski urodził się w 1944 roku w Korzennej koło Nowego Sącza. Powojenny życiorys dzisiejszego profesora związany jest już z Poznaniem. Szkołę Podstawową ukończył przy ul. Garncarskiej, natomiast maturę (z wyróżnieniem dla najlepszego ucznia szkoły) uzyskał w 1962 roku w Liceum im. Karola Marcinkowskiego.   W 1968 roku został magistrem inżynierem mechanikiem, po pięcio- i pół letnich studiach na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Udało Mu się zrealizować, uchodzący za wzorcowy model kariery naukowej w dziedzinie nauk technicznych (1973 r. – doktorat, 1977 r. – habilitacja, 1986 r. – tytuł naukowy profesora). Profesorem zwyczajnym został w 1991 roku. Publikacyjny dorobek naukowy profesora Leszka Pacholskiego zawiera ponad trzysta pozycji.

Prof. Leszek Pacholski należy do tej grupy nauczycieli akademickich, którzy posiadają równocześnie kilkunastoletnią praktykę przemysłową.  Przez ponad czterdzieści lat pracy naukowej, dydaktycznej i menedżerskiej profesor Pacholski dopracował się pozycji autorytetu profesjonalnego, w skali światowej, działającego na styku: inżynierii produkcji, inżynierii zarządzania i ergonomii. Jego osiągnięcia metodologiczne w zakresie ergonomicznej diagnostyki wielo-obiektowych systemów wytwórczych miały charakter prekursorski dla nurtu tzw. ergonomii trzeciej generacji i publikowane były praktycznie na wszystkich kontynentach.

W zakresie menedżerskiego nurtu swoich zainteresowań profesjonalnych (obejmującego technologiczno-organizatorską rekonstrukcję i rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych) prof. Leszek Pacholski dopracował się całego szeregu osiągnięć innowacyjnych.

Kwestia powrotu polskiej gospodarki do okresu, kiedy nasza przedsiębiorczość dawała społeczeństwu ponad siedmioprocentowe przyrosty PKB rocznie, nadal inspiruje Go do podejmowania przedsięwzięć takich, jak na przykład: wspólny z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, program Unii Europejskiej umożliwiający najzdolniejszym absolwentom wielkopolskich uczelni, start biznesowy w oparciu o profesjonalną konsultację naukowców i praktyków oraz bezzwrotne subsydium finansowe.

Z tym samym partnerem społecznym oraz Agencją Rozwoju Regionalnego profesor Leszek Pacholski zrealizował kolejny, badawczo - wdrożeniowy program unijny dotyczący stworzenia w Wielkopolsce centrów biznesowej przedsiębiorczości produktowej – tzw. klastrów.

Profesor Leszek Pacholski kierował Instytutem Inżynierii Zarządzania w Politechnice Poznańskiej najpierw w latach 1980-2001 i ponownie w latach 2008- 2010. W latach 2001-2008 był dziekanem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Od roku 2010 prof. L. Pacholski jest dziekanem Wydziału Inżynierii Zarządzania. Wcześniej, był między innymi współtwórcą i rektorem Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

W obrębie osiągnięć profesora Pacholskiego obejmujących tworzenie w Polsce profesjonalnego środowiska inżynierii produkcji, zarządzania i ergonomii odnotować należy fakt Jego osobistego bezpośredniego zaangażowania się w ponad trzysta procesów promocyjnych kadry na poziomach: inżynierskim, magisterskim, doktorskim i habilitacyjnym oraz w zakresie uzyskiwania tytułu i stanowisk profesorskich.

Od roku 1986, nieprzerwanie przez 20 lat, prof. L. Pacholski był członkiem władz IEA - Międzynarodowego Towarzystwa Ergonomicznego. Regularnie był i jest zapraszany do składu rad naukowych i programowych światowych i krajowych kongresów ergonomicznych. Jest członkiem rad redakcyjnych dwóch anglojęzycznych czasopism naukowych o zasięgu światowym, a także dwóch czasopism Polskiej Akademii Nauk. Przez 20 lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Ergonomii przy prezydium PAN.

Prof. L. Pacholski jest jedynym dotychczas, przedstawicielem regionu Europy Środkowowschodniej wyróżnionym prestiżową nagrodą światową: International Ergonomics Association Fellow Award .  Podobnie unikalny charakter ma przyznany Mu pod koniec 2009 roku tytuł zawodowy: European Ergonomist. Wejście prof. L. Pacholskiego, w roku 2010, w skład władz Center for Registration of European Ergonomists otwarło przed całym, polskim środowiskiem profesjonalnym unikalną szansę uzyskiwania najwyższych, europejskich kwalifikacji zawodowych w zakresie ergonomii.

Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner

drukuj
powrót