Wydanie nr: 5 (170) MAJ 2017
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Natalii Drukarnia EtykiejJAWI

Stęszew - tak, naturalnie...(2)!

Stęszew- miejsce szczególne, na mapie powiatu poznańskiego, które nie tylko zachwyca krajobrazem i zapewnia spokojne życie, ale także daje duże możliwości inwestycyjne. Gmina, w której w naturalny sposób tradycja łączy się z nowoczesnością.  Gmina Stęszew to nie tylko teren pełen atrakcji turystycznych, ale także doskonałe, miejsce do inwestowania. Już od początku lat 90-tych następuje tu szybki rozwój infrastruktury. Ciągłej rozbudowie podlegają gminne wodociągi oraz sieć kanalizacyjna. Priorytetowym zamierzeniem jest skanalizowanie wszystkich gminnych miejscowości.

Efektem ciągłych inwestycji jest funkcjonowanie na terenie gminy dwóch nowoczesnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Strykowo i Witobel. Od 1999 roku istnieje w gminie sieć gazociągowa oraz gęsta sieć połączeń telefonicznych wraz z liniami światłowodowymi. Ciągle aktualną kwestią są remonty gminnych dróg (nawierzchnie, chodniki, lampy oświetleniowe). Remonty te odbywają się sukcesywnie na terenie całej gminy. Poza tym, gmina Stęszew przeznacza każdego roku znaczne środki finansowe na remonty w szkołach, na budowy boisk szkolnych, zapleczy sportowych, pracowni komputerowych itd..Wszystkie prowadzone inwestycje są bardzo kosztowne, dlatego też gmina stara się wykorzystywać możliwości pozyskania dodatkowych funduszy ze środków unijnych i krajowych.

Ostatnią i zarazem jedną z większych inwestycji, jaka zakończona została w marcu 2017 r. jest budowa hali widowiskowo- sportowej w Stęszewie. Jej całkowita kubatura wynosi 18.926,26 m3, a powierzchnia użytkowa - 2.897,60 m2. Sala sportowa ma wymiary- 48,30m x 32,75m, a na jej płycie znajdują się boiska do gier zespołowych (piłki siatkowej, piłki ręcznej, trzy boiska do koszykówki). Budynek posiada też zespół pomieszczeń o funkcji rekreacyjnej i administracyjnej wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i higieniczno- sanitarnym, magazyny, kompleksy szatni, punkt gastronomiczny itd. Na piętrze mieszczą się również trybuny, sale konferencyjne i  pomieszczenia biurowe. Obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców gminy Stęszew, a całkowity koszt jego powstania to 9.600.000,00 zł z czego 1.695.100,00 zł zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Stęszew.

Oferta inwestycyjna


Gmina Stęszew dobrze wpisuje się w główne szlaki komunikacyjne  w kraju na rozwój gospodarczy korzystnie wpływa bliskość Poznania oraz przecinająca gminę droga krajowa nr 5, łącząca Poznań z Wrocławiem, a także droga krajowa 32 do Zielonej Góry.  Dodatkowym atutem jest budowany właśnie odcinek drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, miedzy autostradą A2 a Wronczynem, której węzeł komunikacyjny zlokalizowany jest zaledwie 3 km od gminnych terenów inwestycyjnych.

Mieszczą się one w miejscowości Strykowo. Większość z nich objęta jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej oraz włączona w obszar Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stęszewska podstrefa K-S SSE podlega regułom obowiązującym na terenach specjalnych stref ekonomicznych, co w skrócie oznacza, że przedsiębiorca podejmujący tu działalność gospodarczą jest uprawniony do korzystania z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia w podatku dochodowym CIT z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy.  

Strykowo posiada pełną infrastrukturę techniczną wraz z rozdzielnią gazu wysokiego i niskiego ciśnienia, rozdzielnią prądu oraz oczyszczalnią ścieków. Pobliskie działki uzbrojone są w przyłącza gazu, prądu, kanalizacji sanitarnej, wody oraz telefonii stacjonarnej, za pośrednictwem światłowodu biegnącego wzdłuż drogi nr 32. Dzięki profesjonalnej i szybkiej obsłudze administracyjno- prawnej inwestycji, proces załatwiania formalności związanych z lokalizacją nowych inwestycji przebiega bardzo sprawnie.

W gminie Stęszew łączą się ze sobą tradycja z nowoczesnością. Spokój gwarantowany przez cenne przyrodniczo miejsca z rozwojem i postępem. Może dlatego z każdym rokiem przybywa nowych inwestorów, zarówno tych, którzy tworzą tu swoje firmy jak i tych, którzy postanowili w gminie zamieszkać.

Oświata   
  
Wysoki poziom edukacji jest warunkiem osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, dlatego też gmina kładzie duży nacisk na zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki. Na terenie gminy działają przedszkola, szkoły podstawowe oraz dwa gimnazja. We wszystkich szkołach uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowych.  W każdej większej miejscowości gminy działa biblioteka, a opiekę pozalekcyjną dla uczniów zapewniają świetlice opiekuńcze. Na terenie szkół budowane są nowe boiska sportowe, inne są remontowane. W Stęszewie powstało wybudowane zostało boisko „Orlik”, a w innych miejscowościach np.: Modrzu, Strykowie, Wronczynie czy Mirosławkach- mniejsze boiska wielofunkcyjne.  O rozwój fizyczny dzieci dbają szkolne i gminne kluby sportowe. Poza tym, każdego roku, uczniowie mają możliwość spędzenia wakacji na półkoloniach i wyjazdach organizowanych przez gminę.

Jednym z najbardziej kosztownych osiągnięć inwestycyjnych ostatnich lat jest nowy budynek oświatowy. Koszt jego powstania wyniósł ponad 4 mln zł. Wybudowany on został zgodnie z najnowszymi standardami, zapewniając możliwość kształcenia również dzieciom niepełnosprawnym. (Autor – Stęszew Info).
 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Komorniki - miejsce przyjazne do życia i pracy (2)...

Komorniki to granicząca z Poznaniem, jedna z najchętniej zasiedlanych gmin w Polsce. Jedno z najwyższych sald migracji związane jest z przyjaznymi warunkami jakie gmina oferuje swoim mieszkańcom, turystom i inwestorom. O zrównoważony rozwój gminy dba wójt – mgr inż. Jan Broda. Dla Jana Brody głównym zadaniem, a zarazem najpoważniejszym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców gminy. Cel ten jest motorem wszystkich działań wójta od pierwszych kroków stawianych w samorządzie, aż po dzień dzisiejszy.

Jednym z priorytetów w początkowych latach jego aktywności było zaspokojenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców, takich jak poprowadzenie gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz telefonizacja gminy.
 
Równie istotnymi zadaniami, z którymi zmierzył się Jan Broda już jako wójt i zarazem najważniejszymi jego osiągnięciami w dotychczasowej pracy dla społeczności gminy Komorniki było opracowanie, aktualizacja i systematyczna realizacja Programu Budowy Dróg, zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Łęczycy, budowa nowoczesnej szkoły podstawowej oraz biblioteki w Plewiskach, nowego pawilonu szkolnego w Chomęcicach, zakup i adaptacja domu kultury „Nad Wirynką” w Łęczycy. Powstały też siłownie zewnętrzne, nowe boiska szkolne, oraz place zabaw dla dzieci w całej gminie.

Realizacja inwestycji w gminie niejednokrotnie wymaga włączenia mieszkańców w proces informacyjny i decyzyjny. W związku z tym, w miarę potrzeb wójt wraz z pracownikami urzędu organizuje konsultacje społeczne, a także co roku zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbywają się w każdym sołectwie.Spotkania z mieszkańcami cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, ponieważ poruszane na nich najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem gminy. Aby mieszkańcy gminy mogli łatwiej i szybciej kontaktować się z urzędem, została oddana do ich dyspozycji aplikacja na urządzenia mobilne KOMORNIKI, za pośrednictwem której przekazywane są ważne komunikaty o awariach i zagrożeniach. Poprzez aplikację wysyłane są też informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, możliwe jest również zgłaszanie usterek oraz zapoznawanie się z aktualnymi ofertami pracy.
 

Do komunikacji ze społeczeństwem służą też dyżury wójta i radnych, Biuletyn Urzędu Gminy Komorniki, który dostarczającza informacje z działalności urzędu oraz czasopismo samorządowe "Nowiny Komornickie".Rola działacza samorządowego jest dla każdego człowieka oddanego swojej pracy zadaniem, które nigdy się nie kończy. Sprawy gminy są rozwiązywane stale, bez ram czasowych. W przypadku tego rodzaju zaangażowania, nie ma możliwości odpoczynku po ośmiu godzinach pracy. Jest to zatem część codzienności, nieodłączny element życia wójta, który od lat cieszy się zaufaniem mieszkańców gminy, a za swoją pracę na rzecz gminy otrzymał wiele nagród i wyróżnień. .


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Gdy zarabiasz mniej niż 2 tys. zł…

Gdy zarabiasz mniej niż 2 tys. zł, a słyszysz, że średnia to 4,2 tys. [mit średniej krajowej]…Dla milionów pracujących Polaków średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 2016 r. w wysokości 4277 zł brutto, mocno różni się od rzeczywistości. Połowa zatrudnionych nie zarabia na rękę nawet 2,5 tys. zł, a pracownicy małych firm najczęściej muszą się godzić na pensję niższą niż 2 tys. zł netto - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. Średnia ma to do siebie, że jest zniekształcona w przez wartości skrajne, a w przypadku wynagrodzeń najbardziej przez te najwyższe wielkości. Publikowane co miesiąc informacje GUS o średniej krajowej dodatkowo zaburza dobór danych do próby, ponieważ obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób.

Takie przedsiębiorstwa, często z udziałem kapitału zagranicznego lub publicznego, zwykle działają w dobrze prosperujących miastach i rekrutują osoby z ponadprzeciętnym wykształceniem. Zatrudnienie w nich wynosi jednak tylko 6 mln pracowników, podczas gdy według danych GUS, w Polsce na umowach pracuje niemal 13 mln ludzi, a niespełna 3 mln prowadzi działalność na własny rachunek. Dodatkowo tylko w samej Warszawie, gdzie przeciętne wynagrodzenie brutto w 2016 r. wynosiło 5537 zł, zatrudnionych było milion osób z około 6 milionów zaliczanych do badania. W rezultacie stolica, której udział wśród gospodarstw domowych wynosi w Polsce nieco ponad 5 proc., ma więcej niż 15-procentowy wkład w krajową średnią. W Łodzi natomiast, trzecim co do wielkości mieście Polski, w sektorze przedsiębiorstw pracuje 120 tys. osób, czyli zaledwie 12 proc. tego co w Warszawie.

Małe firmy to niskie zarobki

Więcej informacji dają kwartalne raporty GUS na temat „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej”. Praktycznie jednak są one rozszerzone przede wszystkim o sektor publiczny, zatrudniający (dane z 30 września 2016 r.) niemal 3 miliony osób z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem na poziomie 4545 zł brutto (w tym w administracji 4971 zł). Z raportów dowiadujemy się również, że średnio w całym sektorze prywatnym wynagrodzenie brutto wynosi 3880 zł. Akurat ta wartość obejmuje także miejsca pracy z mniej niż 9 pracownikami.

Co dwa lata GUS publikuje wyniki badania struktury wynagrodzeń (ostatnie za październik 2014 r. jest datowane na 11 grudnia 2015 r.). Tutaj możemy przeczytać, że przeciętne wynagrodzenie brutto w październiku 2014 r., w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, wynosiło 4107 zł, ale już mediana tam pracujących to jedynie 3291 zł brutto. Oznaczało to, że połowa otrzymywała wynagrodzenie powyżej tej wartości, a połowa poniżej. Stanowiła ona także 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Nadal jednak, również w tym zestawieniu, nie ma informacji, jak wygląda rozkład zarobków w najmniejszych firmach.

Kluczowym elementem tego raportu jest natomiast fakt, że aż 37,1 proc. pracowników sektora prywatnego otrzymywało wynagrodzenia poniżej 2469 zł brutto. Było to więc zaledwie 60 proc. średniej krajowej. Statystyka ta cały czas nie obejmuje pracowników w firmach zatrudniających poniżej 9 osób. Szerzej dochody tych osób opisuje dopiero coroczne opracowanie GUS o mikroprzedsiębiorstwach. Według informacji za 2015 r. małe firmy dawały zatrudnienie 3,74 mln osób, w tym 1,31 mln jako pracownikom, których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2397 zł. To 58 proc. średniej w przedsiębiorstwach mających powyżej 9 pracowników w 2015 r.

Miliony Polaków zarabiają mniej niż 2 tys.

Biorąc pod uwagę, że trendy w dochodach dla danej grupy pracowników się nie zmieniały, to dla wielu Polaków średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za 2016 r. (4277 zł brutto) miało niewiele wspólnego z rzeczywistością. Prawdopodobnie połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie bez potrącenia podatku i składek na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne poniżej 3420 zł. Przy umowie o pracę netto było to 2450 zł. Dodatkowo około 40 proc. zatrudnionych w sektorze prywatnym nadal zarabia na rękę mniej niż 2000 zł, co jeszcze wyraźniej pokazuje różnice pomiędzy popularną średnią krajową, a faktycznymi płacami znacznej części Polaków. (Źródło:Cinkciarz.pl )


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem